Home > Dịch vụ > Giải thể công ty – Chi Nhánh

Thủ tục giải thể công ty

Bốn bước tiến hành giải thể doanh nghiệp Bước 1: - Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định này phải có nội dung: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; b) Lý do giải thể; c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán

Xem tiếp