fbpx
Home > Dịch vụ > Bổ sung ngành nghề kinh doanh > Hướng dẫn bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hướng dẫn bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên

1- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký)
2- Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty
3- Bản sao biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (có chữ ký của tất cả thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty
4- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
5- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
6- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
7- Mục lục hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh (ghi theo thứ tự trên);
8- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
9- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh
– Phí dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh hai thành viên trở lên : 200.000 đ
– Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 200.000 đ
– 5 ngày làm việc được cấp lại giấy phép kinh doanh.

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC